Skip to content

Reglur um ástundun

VIÐMIÐ UM SKÓLASÓKN Í
GRUNNSKÓLUM REYKJAVÍKURBORGAR

Samræmdar reglur um skólasókn og ástundun nemenda í grunnskólunum Reykjavíkur
Í menntastefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030 segir: „Í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlast
börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi
og samfélag.“ Þetta er metnaðarfullt markmið og göfugt. Leiðin að því kann að virðast torsótt en með
samstilltu átaki og samvinnu heimila og skóla getum við unnið að þessu markmiði. Grunnskólinn er
vinnu- og dvalarstaður barna frá 6 til 16 ára aldurs. Þar þarf að skapa andrúmsloft sem gerir öllum
börnum kleift að láta drauma sína rætast. Slíkt andrúmsloft skapast m.a. með því að leikreglur, sem
börnin, foreldrar og starfsmenn skóla vinna eftir, eru skýrar og öllum hlutaðeigandi kunnar. Hluti
þessara leikreglna snúa að skólasókn og ástundun nemenda. Tilgangurinn með þeim er að skapa
nemendum, foreldrum og skólasamfélaginu öllu öryggi og gegnsæi með því að samræma reglur og
viðmið grunnskólanna í Reykjavík varðandi skólasókn og ástundun.
Helsta markmið slíkra samræmdra reglna er að geta gripið inn í áður en vandinn verður of
umfangsmikill.


Allt starf grunnskólans byggir á lögum um grunnskóla frá 2008. Í lögunum er kveðið á um réttindi og
skyldur nemenda, foreldra og grunnskólans. Þar segir meðal annars í greinum 13, 14, 15, 17, 18 og 19
um réttindi og skyldur:


13. gr. Réttur nemenda. Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á
kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og
almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis
og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans.
Þess skal gætt að vinnuálag í skóla sé hæfilegt þannig að nemendur fái nægjanlega hvíld frá skipulögðu
starfi innan hvers skóladags og skólaárs, svo sem með samfelldu jóla- og páskaleyfi. Nemendur eiga
rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag
skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er.


14. gr. Ábyrgð nemenda. Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og á framkomu sinni og samskiptum
með hliðsjón af aldri og þroska. Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla
í öllu því sem skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í
samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber kennara hans
að leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og foreldra
hans. Verði samt ekki breyting á til batnaðar skal kennari leita aðstoðar skólastjóra og sérfróðra
ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta, eftir atvikum að teknu tilliti til hlutverks
barnaverndaryfirvalda.


15. gr. Skólaskylda. Nemendum er skylt að sækja grunnskóla, sbr. 3. gr. Skólaskyldu er unnt að
fullnægja í grunnskólum á vegum sveitarfélaga, í sjálfstætt reknum grunnskólum eða með öðrum
viðurkenndum hætti samkvæmt lögum þessum. Skólaskylda barns hefst að jafnaði við upphaf skólaárs
á því almanaksári sem barnið verður sex ára. Foreldrar barns geta sótt um eða samþykkt að það hefji
skólagöngu fyrr eða síðar. Skólastjóri getur veitt slíka heimild að fenginni umsögn skólaþjónustu.
Skólastjóra er heimilt að veita nemanda undanþágu frá skyldunámi í tiltekinni námsgrein ef gild rök
mæla með því. Enn fremur er skólastjóra heimilt að viðurkenna nám utan grunnskóla sem jafngildi
grunnskólanáms. Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í
einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til
þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að
missa úr námi meðan á undanþágu stendur.


17. gr. Nemendur með sérþarfir. Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í
almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Nemendur sem eiga
erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða
fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni [fatlaðs fólks], 1) nemendur með leshömlun, langveikir nemendur
og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við
metnar sérþarfir. Nemendur sem að mati læknis geta ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi
veikinda eiga rétt til sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Sjúkrakennsla er á
ábyrgð viðkomandi sveitarfélags.


18. gr. Foreldrar og meðferð upplýsinga. Foreldrar skulu gæta hagsmuna barna sinna á
skólaskyldualdri. Foreldrar eiga rétt á að velja grunnskóla innan sveitarfélags fyrir börn sín samkvæmt
reglum sveitarfélagsins. Jafnframt skulu þeir eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og skólagöngu
barna sinna. Foreldrum er skylt að veita grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem nauðsynlegar eru
fyrir skólastarfið og velferð barnsins. Um persónuupplýsingar sem þannig er aflað eða fylgt hafa barni
úr leikskóla er krafist fullrar þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.


19. gr. Ábyrgð foreldra. Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með
námsframvindu þeirra í samvinnu við þau og kennara þeirra. Foreldrar skólaskylds barns bera ábyrgð
á að það innritist í skóla þegar það kemst á skólaskyldualdur og sæki skóla. Verði misbrestur á skólasókn
skólaskylds barns, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður hamli, skal skólastjóri leita lausna og
taka ákvörðun um úrbætur. Jafnframt skal hann tilkynna barnaverndaryfirvöldum um málið. Skólastjóri
skal fara að ákvæðum stjórnsýslulaga við meðferð málsins.


Samantekt
Af ofangreindum tilvitnunum í grunnskólalög má ljóst vera að öll börn og ungmenni á aldrinum 6 til 16
ára eru skólaskyld. Þó ber að hafa í huga undanþágu sem fram kemur í 15. grein. Foreldrar bera ábyrgð
á því að börn á skólaskyldualdri innritist í grunnskóla, sæki skólann og stundi þar nám sbr. 19. grein.
Nemendur eiga rétt á því að skólinn sé góður vinnustaður þar sem þeir dvelja við öruggt og hvetjandi
námsumhverfi undir leiðsögn kennara sbr. 13. grein. Nemendum ber að fara eftir fyrirmælum allra
starfsmanna skólanna, virða skólareglur og stunda námið sbr. 14. grein. Skólaskylt barn og ungmenni
er skyldugt að sækja skólann sbr. 15. grein. Ef misbrestur verður á skólasókn ber
foreldrum/forráðamönnum og skólanum að bregðast við. Til þess að þau viðbrögð verði sem
árangursríkust hafa grunnskólarnir í Reykjavík sett sér samræmd viðmið og reglur sem þeir vinna eftir.
Liður í því að ná sem bestum árangri er að umsjónarkennarar allra bekkja sendi
foreldrum/forráðamönnum vikulega upplýsingar um skólasókn nemenda sinna

 

Í upphafi hvers skólaárs eru allir nemendur með fullnægjandi skólasókn.

Óstundvísi/seinkoma er eitt fjarvistarstig og óheimil fjarvist er tvö fjarvistarstig.

ÞREP 1 (10 fjarvistarstig)
Umsjónarkennari ræðir við nemandann og hefur samband við foreldra.


ÞREP 2 (20 fjarvistarstig)
Umsjónarkennari boðar foreldra til fundar ásamt nemanda, náms- og starfsráðgjafa og
skólastjóra eða fulltrúa hans.


ÞREP 3 (30 fjarvistarstig)
Fundur með skólastjórnanda / fulltrúa hans, umsjónarkennara, nemanda og foreldrum.


ÞREP 4 (40 fjarvistarstig)
Fundur með skólastjórnanda / fulltrúa hans, umsjónarkennara, nemanda, foreldrum og
fulltrúa skólaþjónustu (viðbragðsteymi skólaþjónustu).


ÞREP 5 (60 fjarvistarstig)
Eftir umfjöllun í nemendaverndarráði sendir skólastjórnandi tilkynningu til Barnaverndar
Reykjavíkur. Málið unnið skv. verklagsreglum skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs um
ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan vanda.

 

Leyfi og veikindi
Verkferill:

ÞREP 1(5 veikinda- og /eða leyfisdagar
Umsjónarkennari hefur samband við foreldra.

ÞREP 2 (10 veikinda- og / eða leyfisdagar)
Umsjónarkennari boðar nemanda og foreldra til fundar ásamt skólastjóranda/fulltrúa hans

ÞREP 3 (15 veikinda- og / eða leyfisdagar)
Umsjónarkennari tilkynnir stöðuna til skólastjóra sem tekur erindið upp í
nemendaverndarráði ef þörf þykir. Ef 80% eða meira af þessum forfalladögum eru vegna
veikinda getur nemendaverndarráð tekið ákvörðun um að fela fulltrúa skólaheilsugæslu að
hafa samband við foreldra.

ÞREP 4 (20 veikinda- og / eða leyfisdagar)
Málið tekið upp í nemendaverndarráði sem getur tekið ákvörðun um að
skólastjórnandi/fulltrúi boði foreldra til fundar ásamt umsjónarkennara og fulltrúa
skólaþjónustu (viðbragðsteymi skólaþjónustu).

ÞREP 5 (30 veikinda- og / eða leyfisdagar)
Nemendaverndarráð skólans tilkynnir til Barnaverndar Reykjavíkur. Málið unnið skv.
verklagsreglum skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs um ábyrgð og skyldur
skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan vanda.